główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku na 2021 rok

W roku 2021 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2021 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVIII/138/20 RADY GMINY CZARNOŻYŁY z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,79zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni
 

4,09zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,30zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398, z 2019 r. poz. 730, poz. 1696), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 

2,64zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,65zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej

20,37zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

10,16zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej

2,79zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

4,13zł

Budowle

2 % ich wartości 

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

artykuł nr 2

Stawki podatku na 2020 rok

W roku 2020 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2020

Uchwała Nr XVI/83/19 Rady Gminy Czarnożyły

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,77zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni
 

3,97zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,29zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398, z 2019 r. poz. 730, poz. 1696), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 

2,56zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,63zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej

19,78zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,86zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej

2,71zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

4,01zł

Budowle

2 % ich wartości 

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

artykuł nr 3

Stawki podatku na 2019 r.

 W roku 2019 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2018

 Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Podstawa wymiaru 
 Stawka 
 
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
 
0,75zł
 
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 
 
3,87zł
 
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
 
0,28zł
 
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 
 
2,50zł
 
Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej
 
0,61zł
 
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej
 
19,30zł
 
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej
 
9,62zł
 
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej
 
2,64zł
 
Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej
 
3,91zł
 
Budowle
 
2 % ich wartości  na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7  
Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Deklaracja na podatek od nieruchomości Zwolnienia z podatku
artykuł nr 4

Stawki podatku na 2018 r.

W roku 2018 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2017

 Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,75zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

3,87zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1mpowierzchni

0,28zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 

2,50zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,61zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej

19,30zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,62zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej

2,64zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,91zł

Budowle

2 % ich wartości 

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7


 

Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Deklaracja na podatek od nieruchomości 

Zwolnienia z podatku

artykuł nr 5

Stawki podatku na 2017 r.

 Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,75zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni
 

3,87zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1mpowierzchni

0,28zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 

2,50zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,61zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej

19,30zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni  użytkowej

9,62zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej

2,64zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,91zł

Budowle

2 % ich wartości 

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7


 

Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Deklaracja na podatek od nieruchomości 

Zwolnienia z podatku  

Dostępne kategorie:
Stawki podatku