Stawka podatku na 2019 r.

  UCHWAŁA NR XLIX/277/2018

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

 

Podstawa wymiaru 

 

 Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

 

2,5 dt * 49,00zł

 
 
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/277/2018

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Stawka podatku na 2018 r.

 Uchwała Nr XXXV/200/2017

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

 

Podstawa wymiaru 

 

 Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

 

2,5 dt * 49,00zł

 
 

 

Uchwała Nr XXXV/200/2017

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Stawka podatku na 2017 r.

 Uchwała Nr XXIV/127/2016

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

 

Podstawa wymiaru 

 

 Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

 

2,5 dt * 49,00zł

 

 

Uchwała Nr XXIV/127/2016

Informacja w sprawie podatku rolnego 

Deklaracja na podatek rolny 

Stawka podatku na 2016 r.

 

Podatek rolny

  na podstawie Uchwały Nr XI/45/2015

Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczania podatku rolnego

 

 

 

Podstawa wymiaru

 

Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

2,5 * 49,00zł

 

 

 

Stawka podatku na 2015 rok

Podatek rolny

na podstawie Uchwały Nr XLVII/233/2014

Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczania podatku rolnego

 

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

2,5 * 45,00zł

 

Załączniki
Załącznik   88.918 KB

Stawka podatku na 2014r.

Podatek rolny

na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/175/2013

Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczania podatku rolnego

 

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

2,5 * 45,00zł

 

Stawka podatku na 2013r.

Podatek rolny

na podstawie Uchwały Nr XXVI/111/2012

Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczania podatku rolnego

 

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

2,5 * 45,00zł

 

Stawka podatku

 

Podatek rolny

na postawie Uchwały Nr XIII/49/2011

Rady Gminy Czarnożyły

W sprawie obniżenia ceny żyta do obliczania podatku rolnego

 

 

Podstawa wymiaru

Stawka

Stawka podatku za ha przeliczeniowy

2,5 * 45,00zł

 

U C H W A Ł A Nr XX/85/2004

w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Ustalenie wzoru formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

U C H W A Ł A Nr _III/13/02 Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 07 grudnia 2002 r w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Rada Gminy w Czarnożyłach, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy, u c h w a l a, co następuje : § 1 1.Ustala się wzór formularza informacji o gruntach dla celów podatku rolnego, składanych przez osoby fizyczne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnożyły. § 3 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Modrzejewski

Załączniki
Deklaracja do pobrania   139.500 KB

Dostępne kategorie:
Stawki podatku