Stawka podatku na 2019 r.

 Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 191,98 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 42,2356 zł/ha

 

Deklaracja na podatek leśny 

Informacja w sprawie podatku leśnego  

Stawka podatku na 2018 r.

Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 197,06 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 43,3532 zł/ha

 

Deklaracja na podatek leśny 

Informacja w sprawie podatku leśnego  

Stawka podatku na 2017 r.

Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 191,01 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 42,0222 zł/ha

 

Deklaracja na podatek leśny 

Informacja w sprawie podatku leśnego   

Stawka podatku na 2016 r.

Podatek leśny

 

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Stawka podatku leśnego

0,220 m3 * 191,77 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 42,1894 zł/ha

 

 

Stawka podatku na 2015 r.

Podatek leśny

 

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Stawka podatku leśnego

0,220 m3 * 188,85 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 41,547 zł/ha

Stawka podatku na 2014 r.

Podatek leśny

 

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Stawka podatku leśnego

0,220 m3 * 171,05 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 37,631 zł/ha

Stawka podatku na 2013 r.

Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Stawka podatku leśnego

0,220 m3 * 186,42 (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 41,0124zł/ha

 

Stawka podatku

 

Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru

Stawka

Stawka podatku leśnego

0,220 m3 * 186,68 (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 41,0696zł/ha

 

U C H W A Ł A Nr XX/87/2004

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek leśny oraz deklaracji na podatek leśny.

Określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

U C H W A Ł A Nr _III/15/02__________ Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 07 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz.U.Nr 200 poz.1682) Rada Gminy w Czarnożyłach na wniosek Wójta Gminy, u c h w a l a, co następuje : § 1 1.Ustala się wzór formularza informacji o lasach dla celów podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Modrzejewski

Załączniki
Deklaracja do pobrania   53.500 KB

Dostępne kategorie:
Stawki podatku