główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXV/199/2017

 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/199/2017

artykuł nr 2

Uchwała NR XIII/62/2015

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

artykuł nr 3

Uchwała zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu

U C H W A Ł A Nr XII/47/2003_ Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz z podatku od posiadania psów. Rada Gminy w Czarnożyłach działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984 , nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r nr 80 poz. 717,nr 162 poz.1568) oraz art. 7 ust. 3 , art.12 ust.4 i art. l4 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr. 9, poz. 84, nr 200 poz.1683, z 2003 r nr 96 poz. 874, nr 110 poz. 1039, nr 188 poz. 1840, nr 200 poz.1953 i nr 203 poz. 1966 ) na wniosek Wójta Gminy Czarnożyły, u c h w a l a, co następuje :§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :1)budowle i rurociągi służące do wydobywania i przesyłania wody oraz odprowadzania ścieków,2)grunty, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczaniem ścieków ,3) grunty, budynki lub ich części przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego oraz służące do wykonywania zadań w zakresie kultury i sztuki z wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. & 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art.8 pkt. 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów :1) jednego psa w celu pilnowania nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,2) szczenięta do 3 miesięcy.§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnożyły.§ 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Modrzejewski