główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/100/2008

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Czarnożyły na rok 2009

artykuł nr 2

Uchwała nr XXI/99/2008

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXI/98/2008

w sprawie ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XXI/97/2008

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czarnożyły z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

artykuł nr 5

U C H W A Ł A NR XX/96/2008

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Czarnożyły na 2009 rok