główna zawartość
artykuł nr 1

U C H W A Ł A Nr XXXI/138/2009

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Nr IV/20/2007 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/137/2009

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu poprzez likwidację Pracowni Prątka Gruźlicy

artykuł nr 3

U C H W A Ł A NR XXXI/136/2009

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Czarnożyły na 2010 rok

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XXXI/135/2009

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czarnożyły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010rok

artykuł nr 5

Uchwała nr XXXI/134/2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.