główna zawartość
artykuł nr 1

U C H W A Ł A Nr XV/64/2011

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

artykuł nr 2

U C H W A Ł A Nr XV/63/2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Czarnożyły na 2012 rok

artykuł nr 3

U C H W A Ł A Nr XV/62/2011

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Czarnożyły na 2012 rok

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XV/61/2011

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czarnożyły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012rok”.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/60/2011

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2012 rok.