Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czarnożyły zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/201/2017

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłaty za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 Medium

Stawka 

 Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,41/m+ VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,41/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%


 

Uchwała Nr XXXV/201/2017

 

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2017 r.

 Uchwała Nr XXIV/128/2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 Medium

Stawka 

 Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,41/m+ VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,41/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%

 

 Uchwała Nr XXIV/128/2016

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2016 r.

 

Opłata za wodę i ścieki

 

na podstawie UCHWAŁY  Nr XI/50/2015

zatwierdzenia opłaty za zbiorowe dostarczenie wody  i  zbiorowe odprowadzenie ścieków

Medium

Stawka

Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,31/m3 + VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,31/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%

 

 

 

Załączniki
Uchwała   309.899 KB

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2015 r.

 

Opłata za wodę i ścieki

 

na podstawie UCHWAŁY  Nr XLVII/236/2014

zatwierdzenia opłaty za zbiorowe dostarczenie wody  i  zbiorowe odprowadzenie ścieków

Medium

Stawka

Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,21/m3 + VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,21/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%

 

Załączniki
Załącznik   30.000 KB

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2014 r.

Opłata za wodę i ścieki

na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/178/2013 Rady Gminy Czarnożyły

 

w sprawie zatwierdzenie opłaty za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Medium

Stawka

Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,11/m3 + VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,11/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2013 r.

 

Opłata za wodę i ścieki

na podstawie Uchwały Nr XXVI/115/2012 Rady Gminy Czarnożyły

 

w sprawie zatwierdzenie opłaty za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Medium

Stawka

Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,06/m3 + VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,06/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

4,50/m3 + VAT

8%

Opłata za ścieki i wodę

 

 

UCHWAŁA  Nr XIII/53/2011  

RADY GMINY CZARNOŻYŁY  

z dnia 22 listopada 2011r.

 

w  sprawie: zatwierdzenia opłaty za zbiorowe dostarczenie wody  i  zbiorowe
  odprowadzenie ścieków .

Rada Gminy Czarnożyły działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,  art.40 ust.2 pkt.4, art.41 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147,poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 47, poz. 278, Nr 238 poz. 1578)  po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Czarnożyły dotyczącym taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków uchwala , co następuje:

 

  § 1.  Zatwierdza się opłatę za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w

wysokości – 2.06 zł za 1 m 3 wody + podatek VAT.

 

  § 2.  Opłatę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej ustala się w wysokości – 2.06 zł  + podatek VAT, za ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków w Czarnożyłach w wysokości 4.50 zł + podatek VAT.

 

  § 3.  Opłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki pobierać będą upoważnieni inkasenci trzy razy w ciągu roku w odstępach czteromiesięcznych.

 

  § 4.  Opłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można wnieść również w kasie Urzędu Gminy w Czarnożyłach lub Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej O/Czarnożyły na podstawie wystawionej faktury.

 

  § 5.  Zatwierdzone taryfy obowiązują przez 1 rok.

 

  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnożyły.

 

  § 7. Traci moc uchwała Nr IV/4/2010 Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie zatwierdzenia opłaty za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnożyłach.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Andrzej  Modrzejewski

Załączniki
Załącznik   10.959 KB