Kierownictwo GOPS-u

1. Wójt Gminy Czarnożyły powołuje i odwołuje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach organizuje, nadzoruje i kontroluje działalność Ośrodka.3. Rada Gminy może udzielić na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990 roku z późn. zm. ,Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej.4. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:a. Wydawanie decyzji o przyznawaniu i odmowie świadczeń pomocy społeczne – w ramach kompetencji udzielanych przez Radę Gminyb. Nadzór i koordynacja podległych pracownikówc. Przedstawienie Radzie Gminy potrzeb w zakresie pomocy społecznej wykonywanie innych zadań pomocy społecznej zleconych przez WójtaKierownikiem niezmiennie jest od kilkudziesięciu lat p. Krystyna Tomaszewska