Kierownictwo GOPS-u

1. Wójt Gminy Czarnożyły powołuje i odwołuje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach organizuje, nadzoruje i kontroluje działalność Ośrodka. 3. Rada Gminy może udzielić na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990 roku z późn. zm. ,Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej. 4. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności: a. Wydawanie decyzji o przyznawaniu i odmowie świadczeń pomocy społeczne – w ramach kompetencji udzielanych przez Radę Gminy b. Nadzór i koordynacja podległych pracowników c. Przedstawienie Radzie Gminy potrzeb w zakresie pomocy społecznej wykonywanie innych zadań pomocy społecznej zleconych przez Wójta.  Kierownikiem ośrodka jest p. Agnieszka Klatka