Kompetencje pracowników "wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego"

Do obowiązków kierownika Ośrodka należy:1) Wydawanie decyzji o przyznaniu i odmowie świadczeń pomocy społecznej w ramach kompetencji udzielonych przez Radę Gminy,2) Nadzór i koordynacja podległych pracowników3) Dokonywanie analiz i ocen stanu oraz potrzeb pomocy społecznej występujących na terenie gminy4) Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy społecznej5) Składanie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej6) Organizowanie okresowych narad z pracownikami Ośrodka7) Planowanie pracy Ośrodka8) Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy państwowej i służbowejDo obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku aspiranta pracy socjalnej należy:1) Pełne rozeznanie potrzeb osób i rodzin na terenie gminy2) Prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej3) Współpraca z organizacjami i instytucjami, zakładami pracy, Rejonowym Urzędem Pracy, ZUS1. Szczegółowe określenie zakresu czynności poszczególnych pracowników Ośrodka następuje w formie indywidualnych pism skierowanych do pracowników2. Potwierdzone przez pracowników przyjęcie ustalonego zakresu czynności dołączone jest do akt osobowych jako dowód przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie tych czynności.

Struktura Organizacyjna GOPS-u

1. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące stanowiska: a. Kierownik Ośrodka b. Pracownik socjalny2. Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Regulamin Organizacyjny oraz zakres czynności.3. Regulamin Organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy.