Gimnazjum w Czarnożyłach

obrazek

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

1)zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i prowadzenie atrakcyjnego i nowatorskiego procesu nauczania,

2)wyposażenie gimnazjum w niezbędne pomoce dydaktyczne i ich szerokie wykorzystywanie,

3)zapewnienie ze strony nauczycieli bezpłatnej pomocy uczniom w przypadkach trudności w zdobywaniu wymaganej wiedzy i umiejętności.

2.Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1)organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych 2)współpracę i organizowanie spotkań z dyrektorami i członkami rad pedagogicznych szkół oferujących kontynuację kształcenia dla absolwentów,

3) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

4)rozwijanie zainteresowań uczniów,

5)realizację w ramach zajęć wychowawczych tematyki proorientacji zawodowej.

6)organizowanie w miarę potrzeb zespołów przysposabiających do pracy.

3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

1)współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrz szkolnego środowiska wychowawczego,

2)systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

3)realizowanie „programu wychowawczego gimnazjum”

4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

1)zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz w drodze do szkoły i ze szkoły,

2)pozyskiwanie wsparcia od instytucji świadczących pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

3) zorganizowanie zajęć świetlicowych

4)umożliwianie spożywania posiłków

5)sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły

6)udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz zapewnienie szczególnej opieki uczniom niepełnosprawnym

5. Stwarzanie warunków do rozwoju wychowania fizycznego i możliwości uprawiania sportu zgodnie z ideą „gimnazjum w starożytnej Grecji”


Dostępne kategorie:
Kontakt
Kierownictwo
Statut