Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. a także w przepisach wykonawczych do tej ustawy.Szkoła w szczególności:1. Zapewnia bezpłatne i obowiązkowe nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania2. Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodoweja. Ramowe plany nauczaniab. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.3. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej4. Kształtuje środowisko wychowawcze w ścisłym kontakcie z wychowawcą i placówkami oświatowo- wychowawczymi w sposób sprzyjający realizacji celów i zadań określonych w ustawie.5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich wieku, potrzeb i możliwości szkoły podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych pozalekcyjnych oraz wycieczek organizowanych przez szkołę6. Na podstawie ustawy, a także wydanych do niej aktów wykonawczych szkoła będzie realizować następujące zadania:a) Podtrzymanie godności, poczucia tożsamości narodowej przez uroczyste obchody rocznic historycznych i świąt państwowych z pełnym ceremoniałem szkolnym, zgodnie z kalendarzem imprezb) Udzielanie uczniom pełnej i niezbędnej pomocy pedagogicznej oraz psychologicznej poprzez kierowania na badania specjalistyczne uczniów mających trudności w nauce oraz wykazujących zaburzenia rozwojowe Zapewnienie indywidualizacji nauczania w procesie lekcyjnym Prowadzenie zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych i reedukacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce. Zapewnienie indywidualnego nauczania w uzasadnionych przypadkach (stałe lub czasowe uszkodzenie narządów ruchu, słuchu, wzroku). Wymiar godzin, zasady tygodniowego nauczania i zasady opieki określają odrębne przepisy. Zapewnienie indywidualnego toku nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych. Rozszerzenie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek, kół przedmiotowych, kół zainteresowań itp. sprzyjających pogłębianiu wiedzy.c) zorganizowanie opieki indywidualnej nad uczniami niepełnosprawnymid) uczniom, którzy z różnych powodów, uwarunkowań rodzinnych lub losowych pozbawieni są opieki rodzicielskiej dyrektor szkoły pomaga w organizacji opieki w rodzinach zastępczychUmieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, a tryb udzielenia dziecku pomocy określa ustawa o systemie oświaty.

Dostępne kategorie:
Kontakt
Kierownictwo
Statut