U C H W A Ł A Nr IV/30/99Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 25 lutego l999 rokuw sprawie: ustalenia sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów w Gminie Czarnożyły. Rada Gminy w Czarnożyłach działając na podstawie art.l8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr.13 z 1996r.poz.74 z póz.zm.) oraz art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z l996r.poz.329 z póżn.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Łodzip o s t a n a w i a: & lSieć publicznych szkół w Gminie Czarnożyły tworzyć będą:l. Gimnazjum w Czarnożyłach obejmujące obwodem działania miejscowości: Czarnożyły, Emanuelina, Działy,Leniszki, Gromadzice,Kąty,Łagiewniki,Opojowice,Platoń,Raczyn, Staw,Stawek,Wydrzyn.2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach obejmująca obwodem działania miejsco- wości: Czarnożyły,Emanuelina, Działy,Leniszki,Gromadzice, Stawek.3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach obejmująca obwodem działania miejscowości: Łagiewniki,Raczyn,Kąty,Platoń.4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie obejmująca obwodem działania miejsco- wości: Wydrzyn, Opojowice, Staw. & 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy i wchodzi w życie z dniem l września l999r. PRZEWODNICZĄCY RADY Andrzej Modrzejewski.