Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wysuwa pomocną dłoń dla wszystkich mieszkańców gminy kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej lub rzeczowej. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Czarnożyły działającym w oparciu o przepis Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. Nr 13 z 1993 r. poz. 60 – tekst jednolity) oraz inne przepisy i wytyczne związane z pomocą społeczną.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową finansowaną przez budżet gminy i budżet centralny.1. Ośrodek Realizuje zadania:a. Własne gminy o charakterze fakultatywnym – na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 cyt. Ustawy tj: Prowadzenie Domów Pomocy społecznej i Ośrodków Opiekuńczych o charakterze lokalnym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych Przyznawanie pomocy rzeczowej Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie i inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.b. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 cyt. Ustawy tj. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla emerytów i rencistów Udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Pracę socjalną Sprawienie pogrzebu Zapewnienie środków na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania własne.c. Zadania zlecone gminie do wykonania – na podstawie art. 11 cyt. Ustawy tj.: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej Przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego I inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mającej na celu odpowiedniego poziomu życia osób i rodzin Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnieni środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone Zadania pomocy społecznej regulowane na podstawie stosownych porozumień prawnych Wojewody Sieradzkiego i Wójta Gminy Czarnożyły