ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków dla miejscowości Łagiewniki i Parcela Czarnożyły

ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków dla miejscowości Łagiewniki i Parcela Czarnożyły

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej z przyłaczami zagrodowymi, przepompowniami ścieków dlamiejscowości Łagiewniki i Parcela Czarnożyły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi,przepompowniami ścieków dla miejscowości Łagiewniki i Parcela Czarnożyły

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnożyły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU robota budowlana

Wykonanie modernizacji w zakresie utwardzania placu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

“BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI OD KM 0+000 DO KM 1+862,50 – DŁUGOŚĆ 1 862,50 MB – I ETAP OD KM 0+000 DO KM 1+350,00.”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla “Kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Czarnożyłach” o powierzchni ok. 5,00 ha

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wydrzyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice-Staw – II etap miejscowość Staw.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ZAGRODOWYMI, PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OPOPJOWICE – STAW - II ETAP MIEJSCOWOŚĆ STAW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wydrzyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - dostawa

Wójt Gminy Czarnożyły, 98-310 Czarnożyły ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do remontu dróg gminnych

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki od km 0+000 do km 1+ 862,50 – długość 1 862,50– I etap od km 0+000 do km 1+350

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Przedmiot zamówienia: “ Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki od km 0+000 do km 1+ 862,50 – długość 1 862,50– I etap miejscowość Łagiewniki.

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na “Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice – Staw – II etap miejscowość

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Budowa kanalizacji saniatrnej z przyłączami zagrodowymi,przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice – Staw – II etap miejscowość Staw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki od km 0+000 do km 1+ 862,50 - długość 1 862,50 mb - I etap od km 0+000 do km 1+350,00

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: rozstrzygnięcia protestu złożonego przez wykonawcę w postepowaniu IW.341-1/07 na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: protestu złożonego przez wykonawcę w postepowaniu IW.341-1/07 pn: “ Budowa kanalizacji saniatrnej z przyłączami zagrodowymi,przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice – Staw – II etap miejscowość Staw”

INFORMACAJA DLA WYKONAWCÓW

Przedmiot zamówienia: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice – Staw – II etap miejscowość Staw”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi,przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice-Staw – II etap miejscowość Staw.