Ogłoszenie

 o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 zł PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 zł PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 zł PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Czarnożyły w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2015/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap I

Wyjaśnienia Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap I

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap I