Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

- Odpis skrócony aktu urodzenia

- Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (w przypadku osób zawierających związek małżeński po raz kolejny)

- Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)

- Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.

- Zaświadczenie o zdolności prawnej (w przypadku cudzoziemca)

- Zezwolenie - jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

4

Opłaty skarbowe

Za sporządzenie aktu 84 zł.

5

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc (w przypadku ślubu cywilnego)

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

Art. 53 Prawa o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września1986 r. (Dz.U. z 2011r Nr 212, poz. 1264)

Art. 1 parag. 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz.U. z 1964 roku Nr 9, poz 59 z późniejszymi zmianami)

8

Uwagi

Urząd Stanu Cywilnego - jedna z osób zawierających związek małżeński musi być zameldowana na pobyt stały na terenie gminy właściwej dla Urzędu.