Sporządzenie i wydanie aktu urodzenia

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Sporządzenie aktu urodzenia

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

- Zgłoszenie urodzenia - zaświadczenie lekarskie

- Skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców (do wglądu)

- skrócony odpis aktu urodzenia matki (w przypadku dziecka pozamałżeńskiego)

- Dowody osobiste rodziców

4

Opłaty skarbowe

brak

5

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

Art. 38-52 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. z 2011r. Nr. 212, poz. 1264) Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

8

Uwagi

Urząd Stanu Cywilnego właściwy z miejscem urodzenia noworodka