główna zawartość
artykuł nr 1

Podział nieruchomości.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Podział nieruchomości

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

mł. referent  ds. gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej

Sylwia Pietraszewska

pokój nr 6, 43 8416803

3

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o podział nieruchomości.

 2. Aktualny (max 3 miesiące oryginał odpisu z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi.)

 3. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce zasadniczej mapy miasta ( 3 egz- 1 oryginał + 2 kopie) ilość kopii zwiększa się wraz z liczbą wnioskodawców, każdy wnioskodawca winien otrzymać jako załącznik do postanowienia kopię wstępnego projektu podziału).

 4. Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego.

 5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

 6. Wykaz zmian gruntowych.

 7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej

 8. Mapa z projektem podziału.

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób innych niż osoby fizyczne).

 10. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej obejmującej .

 11. Pozwolenie Stołecznego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

UWAGA: Załączniki 5-8 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienie)

 

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.

2. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału w ciągu miesiąca od złożenia projektu podziału przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

6

Tryb odwoławczy

Od postanowienia wszczynającego postępowanie zażalenie nie przysługuje.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu, przekazania sprawy sądowi za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnożyły.

7

Podstawa prawna

- Art. 104 i 123 ust. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2013r. Poz.267)
- Art. 93,96 i 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

8

Uwagi

Brak

Załączniki:
Wniosek do pobrania 396 KB