główna zawartość
artykuł nr 1

Rozgraniczenie nieruchomości.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Rozgraniczenie nieruchomości

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

mł. referent  ds. gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej

Sylwia Pietraszewsk

pokój nr 6, 43 8416803

3

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- dokładny adres wnioskodawcy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku i lokalu, telefon)
- dane geodezyjne opisujące nieruchomość będącą przedmiotem sprawy (nr działki, imię i nazwisko właściciela/i/ nieruchomości, określenie położenia)
- dane geodezyjne opisujące nieruchomości przyległe, z którymi przedmiotowa nieruchomość ma być rozgraniczana ( nr działki, nazwisko właściciela)
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnożyły.
2. Załącznik
- do wglądu tytuł prawny do nieruchomości (np. akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie sądowe o zniesieniu współwłasności, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna).
- opłata
- pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika + opłata

4

Opłaty skarbowe

- za wydanie decyzji - 10,00 zł.
- za pełnomocnictwo - 17,00 zł

5

Termin załatwienia sprawy

1. Termin ustawowy: na podstawie art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Do ww terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
3. Średni termin załatwienia sprawy: ponieważ wydanie decyzji poprzedza złożenie przez geodetę uprawnionego dokumentacji geodezyjnej z przeprowadzonych czynności rozgraniczeniowych średni termin załatwienia sprawy wynosi ok. 120 dni.

6

Tryb odwoławczy

Od postanowienia wszczynającego postępowanie zażalenie nie przysługuje.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu, przekazania sprawy sądowi za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnożyły.

7

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193. poz.1287 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego – k.p.a. ( tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r. poz.267)

8

Uwagi

Brak

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 424 KB