główna zawartość
artykuł nr 1

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  1. zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie;

  2. bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie;

  3. pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;

  4. przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

W przypadku złożenia wniosku papierowego w gminie podstawą jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

4

Opłaty

brak

5

Termin załatwienia sprawy

Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

 

8

Uwagi

  • Wniosek CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika Urzędu Skarbowego.

  • Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

  • W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.

  • Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i krajowym.

  • Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączenia do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Formularz wniosku CEIDG-1