główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  1. zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie;

  2. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie;

  3. pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;

  4. przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

    W przypadku złożenia wniosku papierowego w gminie podstawą jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

4

Opłaty

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

8

Uwagi

  • Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany.

  • System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.

Formularz wniosku CEIDG-1