Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  1. zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie;

  2. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie;

  3. pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;

  4. przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

    W przypadku złożenia wniosku papierowego w gminie podstawą jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

4

Opłaty

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

8

Uwagi

  • Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG przez przedsiębiorcę, który opłaca składki na ubezpieczenia w ZUS na preferencyjnych warunkach spowoduje, iż przedsiębiorca utraci prawo do tego udogodnienia. Aby zachować możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków należy zawiesić działalność gospodarczą. Okres zawieszenia nie wstrzymuje biegu okresu 24 miesięcy.

  • Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

  • W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

  • Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa,

6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Formularz wniosku CEIDG-1