główna zawartość
artykuł nr 1

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierający:
· oznaczenie rodzaju zezwolenia
· oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
· numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
· przedmiot działalności gospodarczej
· adres punktu sprzedaży
· adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
· dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
· pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
· decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

4

Opłaty

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
-525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
-525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
-2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim
są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

· 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

· 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

· 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu –wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających.

Opłata wnoszona do kasy urzędu w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, powyższych opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnożyły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz.1356 z późniejszymi zmianami)

8

Uwagi

Zezwolenie cofa się w przypadku :

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży alkoholi a w szczególności :

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 Ustawy;

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego

 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu;

 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży;

 • upływu terminu ważności zezwolenia;

 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

 • niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w terminie.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.