Zeznania świadków w sprawie rentowej.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym.
2. Dowody osobiste dwóch świadków potwierdzających pracę na gospodarstwie rolnym, w przypadku emerytów i rencistów wymagana jest legitymacja emeryta - rencisty lub odcinek emerytury - renty.

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310),

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 z późn.zm.).

8

Uwagi

Celem dokładnego spisania okresów pracy na gospodarstwie rolnym należy przedstawić wraz z pozostałymi dokumentami:

- zaświadczenie, potwierdzające istnienie gospodarstwa rolnego w okresie objętym zeznaniem,

- zaświadczenia o zameldowaniu wnioskodawcy i świadków.

Dokumenty powyższe zostaną przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy niezwłocznie po złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego oraz ustalenia terminu zeznania świadków.