główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 1. zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie;

 2. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie;

 3. pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;

 4. przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

  W przypadku złożenia wniosku papierowego w gminie podstawą jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

4

Opłaty

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

8

Uwagi

 • Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników

 • Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy

 • Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

 • Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.

 • Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 • Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zwieszenia przez wszystkich wspólników.

 • W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Formularz wniosku CEIDG-1