Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek

Dodatkowo:

  • Jednostki OSP- aktualny statut straży

4

Opłaty

1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnożyły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012r., poz.1356 z późn. zm.)

8

Uwagi

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Załączniki
Wniosek do pobrania   51.000 KB