główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej/gminnej

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej/gminnej

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds administracyjno- gospodarczych bhp i p. poż

Marian Bartodziej

pokój nr 11

telefon : (43) 8416801

 

3

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek;

  • mapa z zaznaczoną lokalizacją zjazdu;

  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

4

Opłaty skarbowe

Za wydanie zezwolenia - 82 zł

Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 260, z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430, z późn. zm.)

8

Uwagi

Brak

Załączniki:
Wniosek do pobrania 15 KB