główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Insp. ds wymiaru podatków i opłat – p. Wiesława Niciejewska

pokój nr 1 tel. 043 8416217

 

3

Wymagane dokumenty

Dokumenty:

  • deklaracja (dla osób prawnych)- Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

  • informacja (dla osób fizycznych)Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku

 

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613,Nr 96 poz.620,nr 225,poz.1461,Nr 226 poz.1475, z 2011r. Nr 102 poz.584,Nr 112 poz.654,Nr 171 poz.1016,Nr 232 poz.1378/

8

Uwagi

Brak

 

 

Inne:

Podstawa wymiaru

Stawka

Grunty związane z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,74zł

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni

 

3,83zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2

 

0,28zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,60 zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowe

19,11 zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

 

9,52 zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

 

2,61 zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

 

3,87 zł

Budowle

2 % ich wartości

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7