Zbiórki publiczne.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (podpisany przez osoby upoważnione do wyrażania oświadczeń woli (w sprawach majątkowych) w imieniu wnioskodawcy), powinien zawierać:

 • plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:

 1. cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej zgodny

ze statutem lub aktem organizacyjnym wnioskodawcy, tj. jednoznaczne określenie na co faktycznie mają zostać wydatkowane środki ze zbiórki publicznej;

 1. formy prowadzenia – np: dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną (we wniosku należy podać numer tego konta), zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych, sprzedaż cegiełek wartościowych, sprzedaż przedmiotów i usług oraz zbieranie ofiar w naturze,

 2. termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki (pozwolenia wydawane są maksymalnie na okres jednego roku),

 3. obszar na jakim będzie zbiórka prowadzona,

 4. sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,

 5. liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,

 6. przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

4

Opłaty skarbowe

za wydanie pozwolenia 82 zł

płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:

BS Biała o/Czarnożyły 49 9244 0003 0000 1339 2000 0020

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnożyły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

7

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 732),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz.267)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.)

 

8

Uwagi

Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:

 1. wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,

 2. starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

 3. marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,

 4. minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.

W przypadku, gdy zebrane ofiary wydatkowane będą za granicą państwa, pozwolenia na zbiórkę udziela w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z art. 3 ustawy pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu (art. 4 ustawy). Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

W sytuacji, gdy jedną z form zbiórki ma być sprzedaż cegiełek wartościowych

do wniosku należy dołączyć wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach, określić ilość w poszczególnych nominałach i wartość ich emisji (łączna kwota). Cegiełki te, jako druki ścisłego zarachowania, powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie bez stosowania technik specjalnych i wiedzy fachowej. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej, umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Na cegiełce może być umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej.
 
Jeżeli zbiórka ma być prowadzona w formie sprzedaży przedmiotów,

we wniosku należy podać wykaz przedmiotów planowanych do sprzedaży w ramach zbiórki publicznej, wskazać ilość, rodzaj i cenę poszczególnych przedmiotów. Należy zaznaczyć, iż na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki publicznej, wyraźnie i w sposób trwały winna być podana nazwa przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cena przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej, od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie.

 

Jeżeli zbiórka ma być prowadzona w formie sprzedaży usług, we wniosku należy podać:

 1. w przypadku zbiórki publicznej realizowanej poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu sms:

  • numer sms, na jaki ofiarodawcy będą mogli wysyłać wiadomości tekstowe,

  • treść sms’a,

  • koszt wysłania jednego wysłanego sms-a,

  • wysokość kwoty, jaką otrzyma organizator zbiórki za jeden wysłany sms na realizację celu zbiórki publicznej

  • termin uruchomienia serwisu;

 2. w przypadku zbiórki publicznej realizowanej poprzez dokonywanie połączeń telefonicznych typu audiotele lub infolinia:

  • numer audiotele lub infolinii, na jaki ofiarodawcy będą mogli dokonywać połączenie,

  • koszt jednego połączenia (lub za 1 minutę połączenia)

  • wysokości kwoty, jaką otrzyma organizator zbiórki za jedno połączenie (lub za

1 minutę połączenia) na realizację celu zbiórki publicznej,

  • termin uruchomienia serwisu.

Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel, określony w pozwoleniu przy czym we wniosku należy wskazać rodzaj tych ofiar.

Bardzo ważne jest odpowiednie, jednoznaczne sprecyzowanie celu i form prowadzenia zbiórki, obszaru, jaki zbiórka będzie obejmować, przedstawienie sposobu jej prowadzenia oraz określenie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia planowanej zbiórki (powinny być jak najniższe - nie powinny jednak przekroczyć 10% zebranej kwoty),

2) aktualny statut wnioskodawcy (lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu komitetu – podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL),

3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku komitetów - pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków). Możliwe jest również nadesłanie uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ, który wydał dokument, albo notariusz. Organ dopuszcza dokonanie poświadczenia przez radcę prawnego lub adwokata. (na każdej stronie czytelne podpisy za zgodność z oryginałem) oraz załączenie oświadczenia o zgodności kopii załączonego statutu z aktualnym brzmieniem statutu zarejestrowanym przez sąd rejestrowy oraz podaniem daty tego poświadczenia.

Załączniki
Wniosek do pobrania   32.500 KB