Stypendium szkolne.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

Placówek Oświaty

Wanda Ciupa

Pokój nr 6 tel 043 8416269

 

3

Wymagane dokumenty

-wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- dokumenty potwierdzające dochód netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku( sierpień)

-zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza uczeń, słuchacz ubiegający się o w/w stypendium.

Wnioski należy składać w terminie do 15 września danego roku szkolnego

 

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.),

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2013 roku poz.267 )

8

Uwagi

Dochód netto na osobę 456,00 zł.

 

Załączniki
Wniosek do pobrania   2.320 MB