główna zawartość
artykuł nr 1

Wyprawka szkolna.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Rządowy program Wyprawka Szkolna

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

Placówek Oświaty

Wanda Ciupa

Pokój nr 6 tel 043 8416269

 

3

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

  • dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ,

  • zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza uczeń, słuchacz ubiegający się o w/w stypendium.

Wnioski należy składać w terminie do 31.08 danego roku szkolnego.

 

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.),

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz.267 )

 

8

Uwagi

Wysokość dopłat:

I, II, III klasa Szkoły Podstawowej- do kwoty 225 zł

V klasa Szkoły Podstawowej- do kwoty 325 zł

Kryteria dochodowe:

a) w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych),
b) w przypadku uczniów pozostałych klas objętych programem - dochód nieprzekraczający 456,00 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

 

W 2013 roku pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego może stanowić 5 % uczniów uprawnionych. Do omawianej grupy są włączeni uczniowie klasy I szkoły podstawowej.

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania MB