Wydanie warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Warunki techniczne przyłącza wodno- kanalizacyjnego

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds. inwestycji i gospodarki wodnej

Andrzej Łebek

pokój nr 8

tel. 043 8416954

3

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego

- Mapa działki do której projektowane jest przyłącze w skali 1:500 lub 1:1000

- Dokument potwierdzający własność nieruchomości

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, nr 123, poz. 858 z zm.)

- Uchwała Rady Gminy IV/18/2002 z dn. 27.12.2002r. w spr.  uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Czarnożyły.

8

Uwagi

Wykonane przyłącze geodezyjne zinwentaryzowane należy zgłosić do Urzędu Gminy celem uzyskania Protokołu odbioru przyłączy.

Dostawa wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie umowy cywilno prawnej.

 

Załączniki
Wniosek do pobrania   12.000 KB