Zawiadomienie o organizowaniu imprezy rozrywkowej lub artystycznej.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy rozrywkowej lub artystycznej.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

pokój nr 10 tel (43) 8416802

3

Wymagane dokumenty

  • zawiadomienie (wzór wniosku do pobrania)

  • na żądanie organu- zaświadczenie wydane przez właściwy organ o spełnieniu wymagań przewidzianych prawem dotyczących pomieszczeń, obiektów lub miejsc a także urządzeń technicznych używanych przy organizowaniu imprez lub w trakcie ich odbywania

  • W przypadku gdy organizacja imprezy wymaga szczególnego korzystania z dróg, organizator imprezy uzgadnia je z administratorem (art.65-65j) ustawy z dn. 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.)

  • W przypadku gdy podczas imprezy dochodzi do zorganizowania loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej (t.j. kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego) organizator musi dokonać zgłoszenia do izby celnej. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

4

Opłaty

brak

5

Termin załatwienia sprawy

W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

W przypadku wydania decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej dostarcza się ją organizatorowi w terminie 14 dni od złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

6

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnożyły w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (Dz. U. 2012r. Poz. 406)

8

Uwagi

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania przewidziane przepisami prawa.

Załączniki
zawiadomienie do pobrania   19.500 KB