Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i załatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds. samorządu

Karolina Wojtera

Pokój nr 9

43 8416281

 

3

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

4

Opłaty skarbowe

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty.

5

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji wnioskodawcy przysługuje odwołanie

7

Podstawa prawna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198.

8

Uwagi

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na:

  • sposób lub formę określoną we wniosku (organ powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach nieudostępnienia informacji i wskazuje w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie;

  • ochronę informacji niejawnych;

  • ochronę tajemnic ustawowo chronionych;

  • ochronę prywatności osoby fizycznej;

  • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Załączniki
Wniosek do pobrania   28.000 KB