główna zawartość
artykuł nr 1

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/04

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 23/04

 

Wójta Gminy Czarnożyły z dnia 2 grudnia  2004 r

 

 w sprawie ustalenia zasad selektywnej zbiórki i wywozu stałych odpadów komunalnych

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz § 8 uchwały Nr XXIV /166/97 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 29 grudnia 1997 r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, zarządzam, co następuje :

 

§  1.  Ustalam zasady selektywnej zbiórki i wywozu stałych odpadów komunalnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§  2.  Zobowiązuję Inspektora do spraw gospodarki przestrzennej, dróg  oraz ochrony środowiska do zapoznania właścicieli i użytkowników nieruchomości z zasadami  selektywnej zbiórki i wywozu stałych odpadów komunalnych poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

§  3.  Wykonanie zarządzenia powierza się konserwatorowi Urzędu Gminy oraz inspektorowi ds. gospodarki przestrzennej, dróg i ochrony środowiska.

 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr 74/98 Zarządu Gminy w Czarnożyłach z dnia 5 czerwca 1998 r w sprawie zorganizowania selektywnej zbiórki stałych odpadów użytecznych i uchwała zmieniająca nr 44/2000 z dnia 15. grudnia 2000 r.

 

  §  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Załącznik do Zarządzenia Nr 23/04

          Wójta Gminy Czarnożyły z dnia 2.12.2004r.

 

ZASADY

 

selektywnej zbiórki i wywozu stałych odpadów komunalnych.

 

§  1.  Właściciele nieruchomości stałe odpady komunalne takie jak:

1) surowce wtórne – wyselekcjonowane odpady nadające się do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub surowcowego, a w szczególności papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale ,

2) drobne odpady  powstałe w związku z bytowaniem człowieka takie jak: odpady z papieru, opakowania towarów codziennego użytku, uszkodzone naczynia, tekstylia, puszki i temu podobne, które nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne,

mogą gromadzić w specjalnie do tego celu przeznaczonych workach – (dla każdego rodzaju odpadu inny kolor worka ) .

 

§  2.  1.  Worki w kolorze :

1) białym   – przeznaczone będą do gromadzenia szkła białego,

2) zielonym   przeznaczone będą do gromadzenia szkła kolorowego,

3) żółtym   – przeznaczone będą do gromadzenia odpadów plastyku,

4) czerwonym  – przeznaczone do gromadzenia odpadów metalowych,

5) niebieskim  – przeznaczone będą do gromadzenia papieru,

6) granatowym – przeznaczone będą do gromadzenia szmat,

7) czarnym  – przeznaczone będą do gromadzenia pozostałych odpadów wymienionych w § 1 pkt. 2.

2. Cena worka czarnego wynosi  -  4 (cztery) zł  + VAT

3. Cena pozostałych worków wymienionych w § 2 ust. l  wynosi – 1 (jeden) zł

 +  VAT

 

§  3. Rozprowadzaniem worków zajmuje się konserwator Urzędu Gminy.

 

§  4.  1.  Odbiór zgromadzonych odpadów może być dokonywany, przez przewoźnika wskazanego przez Urząd Gminy  przy współudziale pracownika Urzędu lub inną jednostkę wywozową – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą polegającą na usuwaniu odpadów komunalnych, wybraną  przez właściciela nieruchomości, według ustalonego harmonogramu podanego do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy, w terminie 3 dni przed mającym nastąpić odbiorem.

 

-  2  -

2.  W trakcie odbioru zgromadzonych odpadów, pracownik Urzędu zaopatrywał będzie właścicieli nieruchomości w nowe worki.

 

  §  5.  Odpady nietypowe (meble, telewizory itp.) właściciel nieruchomości wywoził będzie we własnym zakresie na wysypisko śmieci w Skomlinie.

 

§  6.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentowania korzystania z usług innego przewoźnika niż wskazanego przez Urząd Gminy, przedstawiając do wglądu upoważnionemu przez Wójta pracownikowi , aktualną umowę i rachunki za wykonane usługi.

 

§  7.  1.  Właściciele nieruchomości, którzy zgromadzone odpady wywozić będą w miejsca nie przeznaczone do tego celu – ponosić będą odpowiedzialność karną określoną w Kodeksie Wykroczeń.

2. Wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego kierować będzie pracownik Urzędu Gminy.

 

§  8.  1. Zarządcy cmentarzy, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnożyłach, Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy, gromadzą odpady w specjalnie przeznaczonych do tego celu zbiornikach (pojemniki, kontenery, inne zbiorniki)

2. Wywozu śmieci ze zbiorników  określonych w ust. 1, na wniosek upoważnionych przedstawicieli tych jednostek, dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe.

 

§  9.  Umowy wcześniej zawarte z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, dotyczące selektywnego gromadzenia i wywozu odpadów stałych z posesji, są w dalszym ciągu obowiązujące z wyjątkiem zapisu dotyczącego ceny worków, która to będzie ulegała zmianie w zależności od wysokości kosztów elementów wchodzących w jej skład.