Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds administracyjno- gospodarczych bhp i p. poż

Marian Bartodziej

pokój nr 11

telefon : (43) 8416801

 

3

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  • tytuł prawny władania nieruchomością (np.: akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych)

  • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

  • gdy z wnioskiem występuje posiadacz nieruchomości należy przedłożyć zgodę właściciela nieruchomości ( zgoda właściciela nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości)

 

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.627 z późniejszymi zmianami)

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r., Nr 228, poz. 2306, z późniejszymi zmianami)

  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. z 2012.747)

 

8

Uwagi

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów:

- owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody- na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,

- na plantacjach drzew i krzewów,

- których wiek nie przekracza 10 lat.