Mapa serwisu BIP

Dane podstawowe

Godziny urzędowania

Organizacja urzędu

Struktura organizacyjna

Wybory ławników

Wybory i spisy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe w 2018 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Referendum 2015

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015

Wybory prezydenckie 2015

Wybory samorządowe 2014r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012

Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012

Wybory samorządowe 2010

Wybory prezydenckie 2010

Wybory do Sejmu i Senatu 2011

Spis rolny 2010

Spis Powszechny 2011

Tematy

Herb Gminy Czarnożyły

Wiadomości o gminie

Lokalizacja, mapa gminy

Historia

Galeria zdjęć

Edukacja

Zdrowie

Kultura i Sport

Unia Europejska

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego

Susza 2018

Obwieszczenia

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Nabór na wolne stanowiska pracy

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2012

Rok 2009

Rok 2008

Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych

Skargi i wnioski

Petycje

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r.

Ochrona Danych Osobowych

Transmisja Sesji Rady Gminy

Informacje Prawo Łowieckie

Kalendarz polowań

Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu

Statut

Regulamin

Zarządzenia

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Budżet

Podstawowe informacje o budżecie

Budżet 2004 rok

Uchwały okołobudżetowe

Realizacja planowanych dochodów

Realizacja planowanych wydatków

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Dotacje z budżetu

Budżet 2005 rok

Uchwały okołobudzetowe

Realizacja planowanych dochodów

Realizacja planowanych wydatków

Dotacje z budżetu

Budżet 2007 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2008 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Bodżet 2009 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2010 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały i zarządzenia około budżetowe

Budżet 2011

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały i zarządzenia około budżetowe

Budżet 2012 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2013 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2014 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2015 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały okołobudżetowe

Budżet 2016 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2017 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2018 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Budżet 2019 rok

Informacje z realizacji budżetu

Uchwały około budżetowe

Raport o stanie Gminy Czarnożyły

Rok 2019

Uchwały

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku

Podatek rolny

Stawki podatku

Podatek leśny

Stawki podatku

Interpretacje indywidualne

Podatek od posiadania psów

Zwolnienia z podatku

Opłata za wodę i ścieki

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Informacje o środowisku

Ogłoszenia urzędu

Rok 2011

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2007

Rok 2006

Uchwały Rady Gminy

Akty prawa miejscowego

Strategia rozwoju

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Protokoły

Zgromadzenia

Zawiadomienia o zgromadzeniach

Zagospodarowanie przestrzenne

Rejestr działalności regulowanej

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zasady segregowania odpadów

Harmonogram zbiórki

Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwały

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Gospodarka komunalna

Pozostałe

Skrzynka Podawcza

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Małżeństwa, narodziny, zgony

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Sporządzenie aktu małżeństwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wydanie dowodu osobistego

Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Zaświaczenia z ewidencji ludności

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy

Przyznanie mieszkania komunalnego

Nieruchomości

Wydanie odpisów aktów ziemi

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Działalność gospodarcza

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej.

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej

Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na uprawę maku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów

Rządowy program Wyprawka Szkolna

Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego

Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej

Udostępnienie informacji publicznej

Podatki i opłaty lokalne

Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości

Deklaracja i informacja na podatek rolny

Deklaracja i informacja na podatek leśny

Zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu.

Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki

Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem

Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Majątek

Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Struktura organizacyjna

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Majątek

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Placówki Oświaty

Gimnazjum w Czarnożyłach

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Oferty inwestycyjne

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Drogi

Oferty

Rejestry i ewidencje

Rejestr skarg i wniosków

Upoważnienia i pełnomocnictwa

Rejestr instytucji kultury

Gminna Ewidencja Zabytków

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje nieudostepnione

Redakcja Biuletynu

pliki na serwerze BIP