główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds administracyjno- gospodarczych bhp i p. poż

Marian Bartodziej

pokój nr 11

telefon : (43) 8416801

 

3

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy- z podaniem jej wymiarów.

3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

1.ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu

2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej

4

Opłaty skarbowe

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego ustala się na podst. Uchwały Nr XVII/69/04 z dn. 30.06.2004 oraz Uchwały Nr XXXIII/139/06 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 3.10.2006r.

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.260)

2.Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz.1481)

3. Uchwała Nr XVII/69/04 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

4. Uchwała Nr XXXIII/139/06 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 3 października 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XVII/69/04 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

8

Uwagi

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 72 KB